Με Ευθύνη για την Κοινωνία

Προσφορά στην Κοινωνία

“…Η ALUTRUST, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συνδράμει στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, στηρίζει ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και υποστηρίζει το έργο αναγνωρισμένων κοινωνικών φορέων και οργανώσεων…”

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, η ALUTRUST συνεχίζει αδιάλειπτα την ανάληψη δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά. Η εταιρεία μας συμβάλλει ουσιαστικά και ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στη διάσωση και διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, η ALUTRUST συμμετέχει στην προσπάθεια ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, αθλητισμού και κοινής ωφέλειας, με στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών.

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης, της ALUTRUST, στηρίζεται σε τρείς βασικούς άξονες: Άνθρωπος, Περιβάλλον, Πολιτισμός