Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δέσμευσης της ALUTRUST για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει από το 2004 και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.

Στο πλαίσιο του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αναλύθηκαν οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας και ως συνέπεια καθορίστηκαν οι ακόλουθοι 5 βασικοί Άξονες του Προγράμματος Δράσης της ALUTRUST:

1. Η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων γενικότερα.

2. Ο εξορθολογισμός των επαγγελματικών μετακινήσεων.

3. Η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτιού και των στερεών αποβλήτων.

4. Η εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες.

5. Η εφαρμογή πολιτικής ανάλυσης και εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων στις επενδυτικές και πιστοδοτικές διαδικασίες.