Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία

Η ALUTRUST σχεδιάζει και αναπτύσσει διαχρονικά την επιχειρηματική της δράση με κεντρικό άξονα τη συμβολή της στην κοινωνία.

Σε συνδυασμό με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της ALUTRUST αποτελεί τον οδηγό σε κάθε συναλλαγή ή επικοινωνία με Πελάτες και Μετόχους.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συμμετοχής των επιχειρήσεων στην κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο, η ALUTRUST μετουσιώνει το ενδιαφέρον της για τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες σε δράσεις, που έχουν ως στόχο:

τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη
τη διαφύλαξη και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού
την υιοθέτηση των βέλτιστων εργασιακών συνθηκών για το Προσωπικό της.