Κλιματική Αλλαγή

Η ALUTRUST δίνει ιδιαίτερη σημασία στους δυνητικούς κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ως επίπτωση της κλιματικής αλλαγής και άπτονται της αειφορίας σε ευρύτερο επίπεδο. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη ορατές στον βιομηχανικό και μεταποιητικό κλάδο σε διεθνές επίπεδο. Η κλιματική αλλαγή επιφέρει σημαντικούς κινδύνους στις βιομηχανίες, λόγω της επιβολής αυστηρότερων νομοθετικών μέτρων για τη διαχείριση των αερίων ρύπων του θερμοκηπίου, της αύξησης των ασφαλίστρων, της αρνητικής κοινής γνώμης σχετικά με τις ρυπαίνουσες βιομηχανίες και των φυσικών καταστροφών.

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή είναι:

Φυσικοί κίνδυνοι.
Επιχειρηματικοί κίνδυνοι.
Νομοθετικοί και ρυθμιστικοί κίνδυνοι.
Ωστόσο, ενώ οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή είναι ορατοί, παρουσιάζονται ταυτόχρονα και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, τις οποίες η ALUTRUST προτίθεται να αξιοποιήσει. Ενδεικτικά, η διαμόρφωση μιας οικονομίας που θα παράγει λιγότερους ρύπους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, θα προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς που έχουν ήδη δράσει προληπτικά προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα θα αναδείξει δυναμικά νέες αγορές και καινοτόμα προϊόντα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα νέο πεδίο δραστηριοποίησης.